header-photo

هشدار به نیروی انتظامی/سپاه/بسیج: یا با مردمید یا علیه مردم؛ اگر ملحق نشوید فردا در دادگاه عدل مردمی محاکمه و مجازات خواهید شد


تاکنون مردم ایران مدارها کرده اند و با مزدبگیران کودتاچی و نیروهای انتظامی و سپاهی از در شفقت و دوستی در آمده اند و حتی از آن ها در برابر حمله ی خشمگینان آسیب دیده حمایت کرده اند. اما دیگر امروز و در این عاشورای خونین حجت بر همگان تمام شد. از امروز دیگر جای عذری بر کسی نیست. خون ریز بودن و نامشروع بودن و خائن بودن و غیر قانونی بودن جانیان حکومتی بر همگان ثابت شده است و مردم  ایران دیگر نمی توانند کشتار هموطنان خویش را به تماشا بنشینند.

 در این شام غریبان مردم ایران به نیروهای انتظامی و سپاهی و بسیجی هشدار می دهد که دست از فرمانبری از جانیان و خائنان مردم و ایران بردارند و همچون گروهی که امروز به مردم بپوستند به آغوش دین اسلام، مام وطن و هموطنان دلیر و جوانمرد خود باز گردند.

پیام آشکار این  است که شما یا با مردمید یا علیه مردم. دیگر عذری شرعی و عقلی و وجدانی و ملی برای کسی نیست. هر چه زودتر به مردم بپیوندید تا خون هموطنان ریخته نشود و ایران بزرگ روی آرامش و صلح ببیند و از شر کودتاچیان و نالایقان و خائنان راحت شود. آنانی که در این وظیفه ی ملی و دینی و وجدانی و سازمانی خود کوتاهی کنند بدون شک در فردای پیروزی در دادگاه های مردمی محاکمه خواهند شد و باید جوابگوی اعمال ضد میهنی و ضد دینی خود باشند و مجازات آن را تحمل کنند.رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند
Blog Widget by LinkWithin