header-photo

سی سال است که هزینه می دهیم، تا بحال همه اش هدر می رفت، حالا می خواهیم نتیجه بگیریم / در خانه نمانید


گاهی برخی گمان می کنند که مردم ایران فقط در این 6 ماه هزینه داده اند. خیر، این نجیب مردم سی سال است که هزینه می دهند هم با جان، هم با مال و هم با روح و روان خویش. در جنگ صدها هزار نفر شهید شدند، در حوادث طبیعی (به دلیل بی لیاقتی حکومت گران خودکامه) صدها هزار نفر جان دادند، در زندان های استبداد و بی عدالتی هزاران نفر جان باختند، بیشتر از میلیون ایرانی از وطن آواره شدند، امید جوانان ناامید شده است، آبرویشان به بازی گرفته شده است، جوانی اشان را از آن ها دزیده اند، آرامش و امنیت زندگی خصوصی از همگان گرفته شده است، فساد اخلاقی و فقر اقتصادی و سرگردانی هویتی همچون اپیدمی همگان را بیمار کرده است و باز می گویند ملت هزینه نپرداخته است.

مردم ایران در دوران سی ساله ی جمهوری اسلامی هزینه های گزافی پرداخته است تا یک نفر بیست سال خود را ولی امر مسلمین جهان بخواند و دست آخر فرمان تیرصادر کند و مردمش را به خاک و خون بکشد و در قل و زنجیر محبوس کند. آری ما تاکنون هزینه دادیم و همه را هدر دادیم. حالا می خواهیم هزینه بدهیم و نتیجه اش را نیز درو کنیم. می خواهیم گوهر آزادی و سربلندی ایران و  ایرانی را به چنگ بیاوریم. می خواهیم سرزمین و پرچم ایران را از حرامیان کودتاچی پس بگیریم.

هم وطن برای تاسوعا و عاشورا خبر رسانی کن. شرکت نکردن در اعتراض همگانی عاشورا علیه یزیدیان زمان خیانت به دین، خیانت به امام حسین (ع)، خیانت به وطن، خیانت به فداکاری گذشتگان و خیانت با فرزندانمان است. همراه شو و دیگران را هم همراه کن که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. غیرت دینی و شهامت وطنی ات را با خویش بیاور که همه به آن نیازمندیم.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید

حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند
Blog Widget by LinkWithin