header-photo

این عکس ها را به نیروهای انتظامی و سپاهی نشان دهید شاید وجدانشان کمی بیدار شود

ماه هاست مردم را می کشند و می زنند. ماه هاست که زنان و دختران بی دفاع مورد ضرب و شتم نیروهای کودتا قرار می گیرند اما به عکس های زیر نگاه کنید. ببینید که گروه بزرگی از این نیروها به محاصره مردم در می آیند ولی زن و مرد سبز پوش و سبز اندیش بدن نازک خود را سپر می کنند تا به بدن مجهز و سرهای کلاه خود دار نیروهای ویژه ی سرکوب آسیبی وارد نیاید. این عکس ها را به رهبران کودتا نشان دهید، این عکس ها را به نیروهای غفلت زده نشان دهید تا بدانند چه کسانی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و به گلوله می بندند. شاید وجدانی بیدار شود و دستگاه خون ریز جانیان متوقف شود.


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند
Blog Widget by LinkWithin