header-photo

باید مساحت و حضور رنگ سبز را افزایش داد / دانش آموزان مدارس را سبز کنند / عدد هفت عدد جنبش سبز باشد


بی شک ما بیشماریم و قدرت هر نوع حرکت اجتماعی را داریم. هم اکنون رنگ سبز، علامت پیروزی با انگشتان دست، یا حسین میرحسین، سرود یاردبستانی، و عکس شهیدان بخصوص عکس ندا آقا سلطان نمادهای جنبش سبز شده اند طوری که وقتی یک مجری برنامه ی زنده در تلویزیون لباس سبز می پوشد یک تلفن کننده پیوستن او را به جنبش سبز تبریک می گوید و یا هر کس که دستش را به علامت پیروزی بلند می کند انگار جنبش سبز را بزرگ می دارد.

البته بهترین راه اینست که از هر موقعیتی استفاده شود تا رنگ سبز و دیگر نمادهای جنبش گسترش پیدا کنند بخصوص دانش آموزان باید سعی کنند مدارس را سبز کنند. رنگ سبز باعث آزار کودتاچیان است. دوستان سبز نیز پیش نهادهای جدید برای سبز کردن فضای جامعه بدهند. همچنین می شود نمادهای اجتماعی جدیدی هم آفرید که در جامعه پر بسامد باشند و با هر بار استفاده از  آن جنبش سبز به ذهن ها متبادر شود. مثلا پیش نهاد می کنم به این دلیل که تاریخ تولد شیخ شجاع کروبی و سید محمد خاتمی هر دو در ماه هفتم است عدد هفت را که البته همشکل وی انگلیسی (علامت پیروزی) نیز هست به عنوان عدد جنبش اعلام کنیم. به عبارتی گفتن عدد هفت نوعی اعلام صوتی جنبش سبز باشد: یعنی علامت پیروزی.

(ظاهرا در مجلس هم به نشانه ی اعتراض عدد دو می گویند)

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس
Blog Widget by LinkWithin