header-photo

ایران زمین به فرزنــدان سبــز دانشجـویش می بــالد: دانشجویان آزاده و شجاع متشکــــــــریم


واژه ها برای سپاس گذاری از دانشجویان سبزکردار و سبزباور ایران زمین که هر روز حماسه ای می آفرینند ناتوانند. دانشجویان دانشگاه های تهران، شریف، آزاد، هنر، خواجه نصیر، پلی تکنیک، علم و صنعت، تربیت معلم، صنعتی اصفهان، شیراز، رشت، شاهرود، رازی کرمانشاه، فردوسی مشهد، کرمان، تبریز، و تمام دانشگاه هایی که گمنام و نجیب علیه کودتا ایستاده اند تبدیل شده اند به پیشانی پر افتخار مبارزه ی مردم ایران برای آزادی و ایرانی بهتر.

سپاس ایرانیان از فرزندان دانش جویشان به ویژه برای این است که هر چند سیاهی خواهان کوردل این عزیزان را زدند و کشتند و زندانی کردند و از تحصیل محروم کردند اینان باز ایستادند و ایستاده اند  و شجاعانه پایداری و عدم پذیرش ذلت را فریاد می زنند.  برگ های تاریخ گواه دلیری ها و هوشمندی های شماست و کسانی چون محمود وحیدنیا برآیند دلیری و پایمردی تمام شما کوشندگان سبز ایران زمین است. سرزمین و تاریخ ایران تمام قامت به شما کرنش می کند و تلاش هایتان را پاس می دارد. 13 آبان را به شما پیش آهنگان آزادی و سبزی شادباش می گوییم.

فیلم زیر مربوط است به اعتراض دانشجویان دانشگاه شریف امروز 11 آبان ماه


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس

Blog Widget by LinkWithin