header-photo

از روش محمود وحیدنیا برای تشکیل هسته ی مرکزی در روز 13 آبان استفاده کنیم

بی راه نیست اگر بگوییم که قیافه ی درس خوانده و بی ادعا همراه با ته ریش و لباس ساده محمود وحیدنیا ولی فقیه را به غلط انداخت تا خارج از لیست متملقان و ذوب شده ها به کس دیگری اجازه ی صحبت بدهد. و البته چون تمام این سال ها ظاهر بینی و ریا را فرهنگ غالب جامعه کرده اند خود در چاه ظاهر بینی افتاد و پایه های ولایتش برای همیشه لرزید.

برای 13 آبان هم برای اینکه مزدبگیران کودتاچی محل های اصلی که در دید خبرنگاران خارجی است و احتمالا به درد تحصن می خورد را اشغال نکنند بهتر است عده ای از بیشماران سبز با شمایلی که سبز بودن را آشکارا فریاد نکنند به میان کورشدگان در ولایت نفوذ کنند و ضمن خبررسانی به دیگر سبزها برای تشکیل هسته ی مرکزی سبز موقعیت ایجاد کنند.  خبررسانی خیابانی، در تاکسی، در صف نان، در اتوبوس، در مترو، و ... را جدی بگیریم و خیل سبز دبیرستانی ها را بخوبی توجیه کنیم.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس

Blog Widget by LinkWithin