header-photo

کمبود شدید ضریب هوشی و ا بتکار در میان مزدبگیران کودتا

جنبش سبز پیروز به پیش می رود چون کوشندگانش بیشمار و نخبه اند طوری که اعتراف گیران نیز مجبورند به فرهیخته بودن آن ها اعتراف کنند. مثلا بازجوی سعیده کردی نژاد به او می گوید:

من تاسف می خورم از اینکه شماها جزء بهترینها از لحاظ استعداد و اطلاعات هستید اما برای راههای نامناسب از این استعداد استفاده می کنید. (اینجا).
البته پیش از این کمبود بزرگان اینان در برابر کسانی چون تاج زاده، امین زاده، نبوی، و ... هم آشکار شده است ولی کم هوشی و بی ابتکاری پیاده نظام کودتاچیان چون در دید همگان است بهتر خود را نشان می دهد. مثلا پیاده های کودتاچی در دو ماه اخیر به تقلید از لشگر هوشمند و پر ابتکار سبز سعی در کپی کردن کنش های سبز داشته اند که نتیجه اغلب خلاف توقعشان بوده و باعث سرشکستگی بیشترشان شده است. بهترین مثال خیمه شب بازی پرتاب کفش به پدر سبزمان مهدی کروبی است که در تلافی پرتاب کفش به صفار هرندی در دانشکده ی فنی صحنه سازی شده بود. غافل از اینکه همین کمبود ضریب هوشی اشان همچون اخگری آتش خشم سبزاندیشان را شعله ورتر و اراده اشان را راسخ تر کرده تا پاسخ این بی خردی را به بهترین وجه در 13 آبان بدهند.

نمونه دیگر تقلید مضحک کودتاییان در شعارهاست.  وقتی سبزها به راستی گفته اند که «روحانی واقعی منتظری صانعی» نابغه های کودتا علیه فرزند شهید بهشتی امروز داد زده اند که «دیکتاتور واقعی خاتمی و موسوی»! به قول معروف چیزی بگویید که بگنجد و حداقلی از باور پذیری داشته باشد آی کیوها! و یا در مورد دیگری در فیلم محاصره ی ناجوانمردانه شیخ شجاع کروبی داد می زنند: «دروغگو برو گمشو!» و چه کسی است که بیاد نیاورد قبل از انتخابات چگونه دانشجویان شجاع شریف اولین بار احمدی نژاد را با شعار «دروغگو دروغگو» وی را از دانشگاه بیرون انداختند! فرق این است که آن شعار از دل بر می آمد و شعار کودتاچیان از جیره بگیری. برای همین است که مضحک است و ناماندگار.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است لطفا نوشته های آن را با ایمیل به دیگران هم برسانید و یا از آن ها بخواهند از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس
Blog Widget by LinkWithin