header-photo

آیا می توانی موهای فرفری ات را صاف کنی؟

بله می شود موهاهای فرفریی را که در آمده صاف کرد ولی از ریشه آن موها باز هم فرفری اند.

بارها متعجب شده اید که چقدر فلانی شبیه پدر یا مادر و یا هر دوی آن هاست. ولی کمتر توجه می کنیم که روح ما نیز این شباهت ها را دارد. آرامی، تندی، سخاوت، کم صبری، نشاط، بی  اعتمادی، خوش بینی، بد بینی و ... اما روان شناسان می گویند که می شود خود را دوباره ساخت و عیب ها را برطرف کرد؟ لطفا از آن ها بپرسید: آیا می توانی موهای فرفری ات را صاف کنی؟  ظاهرش را نمی گویم خودش را.
Blog Widget by LinkWithin