header-photo

دعوت سایت خرداد از طرفداران تغییر ساختاری

سایت خرداد که از نامزدی عبدالله نوری طرفداری می کند و تغییر ساختاری را راه برون رفت از مشکلات اخیر می داند با ثبت ایمیل معنا داری از همه خواسته است که در جهت تشکلیل جمعیتی بزرگ تر و موثرتر به آن ها ایمیل بزنند تا "سامانی" به فعالیت این گروه  از تحول خواهان داده شود. (اینجا ) ایمیل اعلام شده هم به اندازه ی کافی در جذب حس اشتراک درد کمک می کند: 
Tragedy_In_Iran@Yahoo.Com

Blog Widget by LinkWithin