header-photo

دروغ بافی و عمق دوستی

روزی یک نادوست اهل دروغ و دغل پیش یکی از دوستان بسیار صمیمی ام کلی نادرست و زشت را به من نسبت داده بود تا .... نگران پیش دوستم رفتم تا ببینم چه رفته و چه باید کرد. تا وارد شدم و نگرانی ام را دید گفت: چرا با این آدم های دروغ باف نشست و برخاست می کنی؟ هر دو لبخند زدیم. تجریه ی دلنشینی بود وهر دو از درجه شناخت و عمق دوستی امان لذت بردیم و می بریم.  (دیروز روز تولدش بود)
Blog Widget by LinkWithin