header-photo

دم خروس بالانشینی و قسم حضرت عباس مردمی بودن!


دو عکسی که هفته ی گذشته از مقام های اول و دوم جمهوری اسلامی گرفته شده آشکار کننده ی تناقضی است که هیچگاه از چشم مردم پنهان نمی ماند. از طرفی رهبر جمهوری اسلامی در پس زمینه ی آبی (رنگ آسمان) چنان بالا می نشیند که بر فرش نشستگان باید گردن به عرش کج کنند تا شاید قامت و روی رهبر مردمی را ببینند و از طرف دیگر مقام دوم جمهوری اسلامی با ادعای مردمی بودن و ارتباط مستقیم با مردم! به روستای عچرش خوزستان می رود و بین چهل تا پنجاه نفر روستایی هیجان زده سخنرانی می کند! کدام را باور کنیم دم خروس بالانیشنی را و یا قسم حضرت عباس مردمی بودن را؟

Blog Widget by LinkWithin