header-photo

آقای خاتمی فاجعه را شما آغاز کردید

آقای خاتمی من قبلا هم وقتی رییس جمهور بودید به شما از طریق سایتتان نامه نوشته بودم. هنوز هم می نویسم برای اینکه مردمی فراموش کاریم. در خبرها خواندم که در واکنش به رد صلاحیت ها آن را فاجعه خوانده اید. آقای خاتمی! ظاهرا فراموش کرده اید که این دولت شما بود که انتخابات مجلس هفتم را غیر آزاد و غیر رقابتی برگزار کرد در حالی که با صدای بلند در رسانه ها قول داده بودید که انتخابات غیر آزاد و غیر رقابتی را برگزار نمی کنید. آقای خاتمی! ظاهرا فراموش کرده اید که مجلس هفتمی که شما انتخاباتش را برگزار کردید پایه گذار تمام این فجایع بوده است. آقای خاتمی! روزهایی را به یاد بیاورید که رد صلاحیت ها به این آسانی صورت نمی گرفت ولی شما فقط تماشاگری ناتوان بود و جز دعوت به مدارا کار دیگری نمی کردید. بهتر است بیاد بیاورید زمانی را که تقلب های زشت انتخابات را با صفت اتو کشیده، بی خاصیت و از لحاظ سیاسی و حقوقی کاملا بی معنا ی«بداخلاقی» توصیف کردید.

آقای خاتمی! باید پاسخ بدهید که به شکایت های مکرر و دادهای رسمی و آشکار آقای کروبی در انتخابات ریاست جمهوری که چند ساعت خوابش معجزه ای بزرگتر از بیداری اصحاب کحف را رقم زد چگونه رسیدگی کردید؟ و یا به شکایت رد صلاحیت شده های مجلس هفتم چگونه رسیدگی کردید؟ آقای خاتمی بهتر است شما قبل از هر کاری مسئولیت تاریخی این همه فاجعه را به گردن بگیرید آن وقت حتما آقای احمدی نژاد و هم دستانش هم از خجالتتان در می آیند و قبول مسئولیت خواهند کرد.

خلاصه ی کلام: همه ی این فاجعه ها را شما اجازه دادید اتفاق بیافتد. مسئولیت و گناه تاریخی اتان را به گردن بگیرید و عافیت طلبی روشن فکر مابانه و لبخند ملیح جسد اصلاح طلبی اتان را مثل نمک به زخم های مردمی که اعتماد و سرمایه اشان را به زباله دان تاریخ فرستادید نپاشید. آقای خاتمی! اگر شما فقط نصف آقای احمدی نژاد غیرت قولی که به مردم داده بودید را داشتید ایران امروز اینقدر در فجایع غرق نبود. آقای خاتمی! لطفا حافظه ی تاریخ و شعور مردم زخم دیده ی ایران را جدی تر بگیرید. ء


1 comments:
armin

گفت...

افسوس که افسوس ندارد ثمری
Blog Widget by LinkWithin