header-photo

شاه عربستان با 6 هواپیما و 400 مشاور مورد استقبال شاهانه قرار گرفت اما بی بی سی هیچ خبری ندارد

امروز مردم انگلیس با حیرت و نارضایتی شاهد با شکوه ترین استقبال ها از شاه عربستان بودند. پادشاه همان کشوری که حداقل نیمی از بمب گذاران انتحاری از آنجا می آیند و مهد القاعده است و شهروندانش مسئول منفجر کردن برج های دوقلوی نیویورک در یازدهم سپتامبرند. اما باز هم این جناب شاه با 6 هواپیما و 400 مشاور وارد انگلستان می شود و مورد پرشکوه ترین استقبال ها نیز قرار می گیرد. (به گفته ی خبر چهار انگلستان فقط سه ساعت طول کشیده است تا وسایل اینان را از این شش هواپیما پیاده کرده اند.)ء

سئوال: چرا سفری به این مهمی که تمام دولت عربستان و انگلستان برای انجام ان بسیج شده اند با سکوت خبری و بی اعتنایی بی بی سی فارسی مواجه شده است؟ یعنی آیا واقعا در عصر ارتباطات بده و بستان سیاسی آن هم به این آشکاری با چراغ خاموش ممکن است. عکس های زیر را از دو صفحه ی انگلیسی و فارسی بی بی سی گرفته ام. در صفحه ی فارسی اصلا خبری در این باره نیست گرچه در صفحه ی جهان اشاره به روابط بریتانیا و عربستان شده است ولی در صفحه ی انگلیسی در دوجا به آن اشاره شده است.

و مسئله دیگر این که: وقتی کشوری که هم اکنون در عراق امریکاییان و انگلیسی ها را می کشد (در یازدهم سپتامبر آمریکاییان را کشت و در افغانستان امریکایی ها و انگلیسی ها و بقیه ی نیروهای ناتو را می کشد و بن لادن و گروهش در پاکستان به ریش آمریکا و همه می خندند) مسئولانش چنان عمل می کنند که اجازه می یابند دو روز بعد از انفجار یازده سپتامبر تمام وابستگان بن لادن و دیگر خانواده های مظنون را با اجازه ی مخصوص دولت آمریکا از آمریکا خارج کند و به عربستان برگردند و انگلیس چنین با شکوه از پادشاهش استقبال می کند این یعنی حفظ منافع ملی و با تدبیر و سیاست عمل کردن. آیا گوش شنوایی هست؟

Blog Widget by LinkWithin