header-photo

فقط در ایران جلسه ها از قبل صمیمی می شود!

گمانم همیشه وقتی یک جلسه یا دیدار به پایان می رسد می توان گفت که آیا آن جلسه صمیمی بوده یا نه ولی انگار در قم قبل از جلسه تصمیم گرفته می شود که یک جلسه باید صمیمی باشد! یا اینکه در روز پنجشنبه پیش از برگزاری نماز جمعه اعلام می شود که قرار است «نماز پرشکوه جمعه» برگزار شود!
ضمنا توجه بفرمایید که قرار بوده است هنرمندان بیایند که نیامده اند و فقط عده ای عکاس آمده اند. (هر دو نوشته تصحیح شده اند)
Blog Widget by LinkWithin