header-photo

جنبش سبز عمیقا مدیون زنان/دختران و مادران شجاع ایران است: ۱۷ اسفند روز ادای دین است


نکته این نیست که جنبش سبز با خون ندا آقا سلطان به دنیا شناخته شد، یا با بی‌رحمی و قساوت نیروهای دیکتاتور نسبت به دختران سبز، لعن و نفرین تمام دین‌داران و انسان‌مداران را متوجه خود کرد، زنان و دختران و مادران ایرانی در جبهه‌های گوناگون حقیقتا پیشروان جنبش سبز بوده‌اند.

از آن دختری که شجاعانه در روزهای اول اعتراض با عزمی بزرگ به نیروهای امنیتی حمله می‌کرد تا نگذارد به دیگران حمله کند، تا آن دخترانی که سنگ بدست به یاری هموطنانشان می‌شتافتند، تا آن دختری که مشت ‌گره‌کرده‌اش در برابر وحشیان ولایت یادگار ماندنی‌ روزهای مبارزه است و تا آن زنی که با نواری سبز از مقابل پلیس عبور کرد و شهامت خود را به رخ همگان کشید، تا مادر درد کشیده ندا، مادر خستگی ناپذیر سهراب، مادر تنهای فرزاد، و همسر سیدعلی موسوی، تا مادران مبارزی همچون مادر کوهیار گودرزی و مجید توکلی تا همسران رشیدی چون همسران مومنی، زیدآبادی، تاج‌زاده، بهمنی، و بسیار زنان شناخته و ناشناخته‌ای که همچون ترانه موسوی چیزی جز یک نام و یا گاهی گمنامی از آن‌ها باقی نمانده است همه و همه پرچم‌داران صف اول آزادی‌خواهی ایران قرار گرفته‌اند تا همچون روزهای اول سبز بودنمان که میرحسین و زهرا رهنورد دست در دست هم پیشاهنگ شده بودند همچنان جنبش سبز به همراهی و همقدمی دختران و پسران، مردان و زنان ایران زمین ببالد و بپوید. 

هفدهم اسفند، روزی است که جنبش سبز باید با تمام قوا دین خود را به زنان شرفمند جنبش سبز و ایران ادا کند.
*دکتـرعلی شـریعتی: در ممکلتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید*
*رسـانه شمایید: این نوشتـه را برای دیگران هم بفرستید.  سبز یعنی استقامت تا بهار*
*«حرف حساب» ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجـــــــــــــــــا مشترک شوند*
Blog Widget by LinkWithin