header-photo

هموطن مسلمانم به من نشان بده که اسلام چقدر مهربان است؛ من سال هاست از جمهوری اسلامی مهربانی ندیده ام

خواندن این نامه ی تلخ و پر درد بی تابم کرد. من هم می خواهم با هموطن
بسیجی و پاسدارم حرف بزنم. من هم خواهش می کنم هموطنم کمی بیاندیش:

آیا خدای رحمان و رحیم تو را خواهد بخشید که اینچنین بیگناهان را به خاک و خون بکشی؟ فقط یک دم با خدای خودت خلوت کن: ببین آیا آن چه می کنی همان است که یک بنده ی مومن انجام می دهد؟ برادرم و خواهرم، نگذار از ایمان پاکت سوء استفاده کنند تا شهوت قدرت خود را سیراب کنند. برادرم، اگر تو من را سرکوب کنی و یا من تو را مضروب کنم هیچ کدام پیروز نیستیم. ما هموطنیم. ما انسانیم.

هموطنم، برادرم نگذار با دروغ بذر نفرت از هموطنانت در دلت بکارند. کفر و دین افراد در دل هایشان است. لسان الغیب حافظ می گوید:
بر آستان میخانه گر سری بینی، / مزن به پای که معلوم نیست نیت او.

جان و آبروی و آزادی یی که خدا داده را تو از انسان مگیر. مزدبگیر فریبکاران مشو. دست من را بگیر بگذار با کمک هم ایرانمان را سبز کنیم. اگر معلولی هموطن معتقدم من حاضرم برایت قنوت بگیرم.

هموطنم، لطفا خواهرم را در خیابان نزن. لطفا برادرم را دستگیر نکن. لطفا همسایه ام را در زندان شکنجه نکن. لطفا دوستم را مجروح نکن. هموطن مسلمانم به من نشان بده که اسلام چقدر مهربان است؛ من سال هاست از جمهوری اسلامی مهربانی ندیده ام.


22 بهمن را سراسر سبز کنیم و حضور میلیونیمان را به رخ استبداد بکشیم
رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند
Blog Widget by LinkWithin