header-photo

خاطره ای از نجات بخشی سرود ای ایران، ای مرز پر گهر: باز هم ایران را پس خواهیم گرفتبدون توجه به چرایی جنگ ایران و عراق، همیشه افسوس خورده شد که اگر از توانش ملی و شور ایران دوستی
 ایرانیان در جنگ استفاده می شد خیلی زودتر سرنوشت جنگ یکسره می شد. و من شاهدی واقعی بر این مدعا دارم. زمانی که به خاطر فرسودگی ماشین جنگی جمهوری "اسلامی"، مجاهدین خلق (با کمک صدام) درعملیات مرصاد از کرند و اسلام آباد گذشته و به بلندی های حسن آباد رسیده بودند و خود را برای فتح کرمانشاه آماده می کردند تازه صدای جمهوری اسلامی بعد از سال ها یادش آمده بود که سرود ای ایران ای مرز پر گهر را بگذارد.

به خوبی به یاد دارم که آن روز رادیو بارها این سرود را پخش کرد. شاهدی که در صحنه ی عملیات بود برایم تعریف می کرد که این سوی بلندی های حسن آباد نیروهای خودی سنگر گرفته بودند و امیدی به حفظ موقعیت خود نداشتند. یکی از نیروها که همیشه رادیو گوش می کرد خبر داد که رادیو با پخش سرود ای ایران از مردم تقاضای کمک کرده است. آن شاهد می گفت بعد از حدود یکی دو ساعت از پخش آن ترانه دیدیم که مردم عادی از کرمانشاه به طرف حسن آباد سرازیر شده اند. می گفت طوری بود که عده ی زیادی حتی با پای پیاده از هر جا که می توانستند راه افتاده بودند و هر کدام هم هر چه سلاح سرد در دسترس داشتند با خود آورده بودند. هیجان زده می گفت: بین آن ها من حتی چند زن مانتویی چاقوی آشپزخانه به دست دیدم... تا شب همان روز اولین خبرهای تلفات فراوان مجاهدین و فرار آن ها از صحنه پخش شد.

این تنها یک نمونه از ذوق بخشی و روح آفرینی این سرود همیشه ملی ایران است. جنبش سبز تصمیم گرفته است که از این پس با توان گیری از این ترانه ی بی همتا ضرباهنگ حرکت خود را شور تازه ای ببخشد تا شاید روز 22 بهمن روزی باشد که این سرود جان افزا بر بلندگوهای عمومی پخش شود و ما باز وطنمان را از متجاوزان  پس بگیریم.


شما هم به کاربران بی شمار این آهنگ برای زنگ موبایلتان بپیوندید و آن را برای دیگران هم بفرستید.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید


حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند

Blog Widget by LinkWithin