header-photo

شرم بر ولایت فقیهی که نخست وزیر نظام و همسرش را با اوباش تهدید می کند

داستان از برهم زدن سخنرانی های دکتر سروش، لگد زدن به عبدالله نوری و مهاجرانی آغاز شد تا رسید به ترور حجاریان و ... این ها جیره بگیران ولایت فقیه بودند که چون ولایت فقیه شهامت و مردانگی رو در رویی مستقیم (فکری، منطقی و قانونی) با آنها را نداشت از آن ها به عنوان بازوی وحشی و اوباش نظام برای مبارزه با مخالفانش استفاده کرد و می کند. همان ها که این چند ماه مردم بیگناه و زنان را با باتوم و سنگ و زنجیر و گاز اشک آور و مشت و لگد به پیروی از ولایت فقیه و دین اسلام دعوت می کنند.

آن زمان می گفتند این ها نیروهای سرخودند (که نبودند و فرمانبر بیت بودند) اما امروز که داستان لباس وحشی ها و فرمانبری اشان از ولی امر مسلمین جهان! بر همگان آشکار شده نهایت زبونی و خواری است که یک نظام با یک ولی مطلقه ی فقیه برای آزار و اذیت نخست وزیر پیشین و رییس جمهور قانونی و منتخب مردم ایران از اوباش موتور سوار مواجب بگیر استفاده کند. و یا بانوی اول ایران همسر رییس جمهور موسوی را با کمک همین مواجب بگیران مورد آزار قرار دهد. هیچ ننگ و شرمی برای مدعیان اسلام بالاتر از این نیست که از دینشان با اوباشان و چماق بدستان دفاع کنند..

اکنون تمام دنیا اقتدار نظام جمهوری اسلامی را می بیند که ولی مطلقه ی فقیه آن چند اوباش را برای کنترل یک رییس جمهور قانونی به خیابان ها گسیل می دارد و یا اوباش دیگری را برای محاصره و تهدید شیخ بی باک و بزرگ ایران کروبی به قم می فرستد. این هم نشان ضعف و زبونی کودتاچیان و هم بازگو کننده ی پشتوانه ی اخلاقی-اجتماعی کودتاچیان است.

خبر مواجهه ی امروز رییس جمهور میرحسین موسوی با لباس وحشی های موتور سوار و حمله ی مواجب بگیران کودتا به سرکار خانم رهنورد را در اینجا بخوانید.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید


«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس
Blog Widget by LinkWithin