header-photo

آیا خامنه ای گول احمدی نژاد را خورده است؟


نامه ی سوم نوری زاد (اینجا) سرشار از نکات خواندنی است اما شاید مهمترین نکته این باشد که او خامنه ای را بازنده ای می داند که گول احمدی نژاد را خورده و اکنون او مانده و احمدی اش. البته نوری زاد معتقد است که هنوز دیر نشده و می شود با اخراج احمدی نژاد از این فتنه رهایی یافت. کارتون های نیک آهنگ هم از زوایه ی دیگری همین نگاه را دارد به این معنا که به زودی معلوم خواهد شد که احمدی نژاد مار در آستین پرورده است و صاحبش را هم نیش خواهد زد. واقعیت این است هنوز مشخص نیست که کدامیک بازیچه ی دیگری شده است: آیا احمدی نژاد و تیمش بازیچه ی انتقام گیرندگان از هاشمی و اصلاح طلبان شده اند  یا اینکه علی خامنه ای فریب چاپلوسی های ظاهری تیم مصباح را خورده و به زودی می باید تمام تاج و تخت را به آنان بسپارد؟


نقش سپاه هم با این نگاه در یارگیری و وابستگی به هر یک از دو طرف تعریف می شود. البته نگاه دیگری محوریت را به قدرت طلبی و تجارت پیشگی گروهی از سرداران سپاه می دهد که در این راه علی خامنه ای را به آمر و احمدی نژاد را به عامل نقشه های خود تبدیل کرده اند. نکته مهم این نیست که کدام یک از این نگاه ها درست است مهم این است که چون صداقتی در همراهی این سه گروه با هم نیست و فریب آن ها را گرد هم آورده دیری نخواهد گذشت که هوس قدرت بیشتر و یا تقسیم غنایم باعث خواهد شد این گروه فعلا پیوسته علیه یک دیگر وارد عمل شوند.
رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید

«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس
Blog Widget by LinkWithin