header-photo

از صدای الله اکبــر مردم بوی سبــــــز پیـــــــروزی می آید


هنوز یک ساعت بیشتر از قرار الله اکبر گفتن نگذشته است که ویدئوهای الله اکبر سبزکرداران ایرانی سراسر فضای مجازی را گرفته همان طور که صدای الله اکبر مردمان فضای ایران را به نغمه ی پیروزی آغشته کرده است. مردم این بار ایستاده اند و همه جا بوی خوب پیروزی می آید. آفرین بر مردمانی که برای روزهای بهتر خود شهامت بخرج می دهند. فیلم اول تنها نمونه ای از ده ها ویدئو ی ارسال شده است.

فیلم دوم هم مربوط است به پیوستن دانش آموزان عزیز به بیشماران جنبش سبز.


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد 


«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از اینجـــا مشترک شوند. با سپاس

Blog Widget by LinkWithin