header-photo

کارشناسان و متخصصان آی تی از همکاری با کودتاگران خونریز پرهیز کنند


 تا قبل از کودتای 23 خرداد همکاری با دستگاه های دولتی مورد انتقاد نبود اما از وقتی که کودتاچیان رای مردم را یک باره دزدیدند و مخالفان را زندانی کردند و جوانان را کشتند و شکنجه کردند دیگر نمی توان با هیچ توجیهی با کودتاچیان و غارتگران رای مردم همکاری کرد و وجدانی آسوده داشت.

شکی نیست که فیلترینگ گسترده ی سایت ها، ردیابی های امنیتی سبزهای دنیای مجازی و ردگیری پیامک ها و ارسال پیامک های تهدید آمیز بدون همکاری متخصصان نرم افزار و آی تی ممکن نیست. بخصوص بعد  از آن که سپاه پاسداران مخابرات را  به مالکیت کودتاچیان در آورد دیگری حجتی برای متخصصان نمانده و باید تا می توانند از همکاری با خونریزان خودداری کنند و یا اگر مستقیما نمی توانند خود را از صحنه بیرون بکشند از موقعیت خود استفاده کنند و بکوشند جریان معمولی کار کودتاچیان را مختل کنند. حتما کارشناسان هوشمند آی تی می دانند چگونه می توانند کودتاچیان را دست به سر کنند تا دست های خونین آن ها به جوانان سبز نرسد و نقشه های ناجوانمردانه اشان به سرانجام نرسد.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس
Blog Widget by LinkWithin