header-photo

کودتاگر بدان: هرگز از مرگ نهراسیده ام، هراس من از .../ ویدئو


هنرمندان ایرانی شاید زجردیده ترین و بغض دار ترین گروه حرفه ای ایران باشند. هنرمندان تشنه ی آزادی اند و استبداد هم بیشتر از هر کسی با اینان سر دشمنی دارد. ویدئویی به دستم رسیده از خواننده ای تهرانی که شعر شاملو را به زیبایی خوانده و تصویرهای خون و شهامت و سبزی ایرانیان را نیز همراهش کرده تا هم در غم شهیدان اندوهگین باشد و هم با سوگند به خون آنان فریاد بزند که جستن یافتن است و ایران و ایرانی برپا خاسته است تا سربلند باشد و بزودی به این رویایش خواهد رسید. این هنرمند فرهیخته ی سبز بخصوص خواسته به همگان بگویم که این اثر در تهران ساخته شده تا کودتاگران بدانند که ما سبزیم و با تمام توان ایستاده ایم. 


شعر شاملو: 
هرگز از مرگ نهراسیده ام
اگر چه دستانش
از ابتذال شکننده تر بود
هراس من باری
همه از مردن در سر زمینیست
که مزد گور کن
از بهای آزادی آدمی
افزون باشد
سوختن، ساختن
جستن، یافتن
و آنگاه به اختیار برگذیدن
و از خویشتن خویش
بارو یی پی افکندن
اگر مرگ را
از این همه ارزشی
افزون باشد
حاشا ،حاشا
که هرگز از مرگ
هراسیده باشم


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید

«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاسBlog Widget by LinkWithin