header-photo

پیروزی بزرگ دیگر 13 آبان پیوستن دانش آموزان به جنبش سبز ایران است


13 آبان نیامده با خودش پیروزی آورده بود: اول دانش آموزان مدرسه راهنمایی امام رضا در مشهد که به جای هم شاگردی به میرحسین موسوی رای دادند (اینجا) و سپس تکرار آن در تهران و قم. اما خبرهای دیگری هم در راه بود و این باران سبز کم کم بر همه ی ایران بارید طوری که دانش آموزان در پاسخ به شعارهای دستوری مدیران به جای مرگ بر آمریکا، مرگ بر روسیه سر می دهند و به جای خواندن سرودهای فرمایشی سرود یار دبستانی را می خوانند (اینجا)و یا در دبیرستان دانش آموزان شجاع از پوشیدن سربندی با نام خامنه ای رهبر خودداری می کنند و با شعار «تا حقمو نگیرم سر کلاس نمیرم» با مدیر مقابله می کنند و او نیز نیروی انتظامی را فرا می خواند(اینجا) فیلم های زیر صحنه هایی از شعار دادن همین دانش آموزان در روز 12 آبان در مقابله با تحمیل های مدیر دبیرستان برای روز 13 آبان دیده می شود. بدین ترتیب روز سبز 13 آبان روز پیوستن جنبش دانش آموزی به جنبش بزرگ سبز ایران شد. پیوستن یاران دبستانی و دبیرستانی به جنبش سبز مبارک باد.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس
Blog Widget by LinkWithin