header-photo

آشکارتر شدن خوی بربریت و وحشی گری کودتاچیان پیروزی دیگر 13 آبان سبز است

دیگر برای کسانی که تا امروز شک داشتند با دیدن دو فیلم پایین آشکار می شود که سگ های هاری به اسم دین به جان ناموس و دختران مردم افتاده اند و اینکه لایت مطلقه وقیح می خواهد به هر قیمتی همچنان خود را در قدرت باقی نگه دارد. هر ایرانی یی که دین دارد، وجدان دارد، غیرت دارد، انسانیت دارد نمی تواند فیلم های زیر را بییند و بر کسانی که چنین نامردی و بی شرفی را در حق دختران و ناموس ایرانی روا می دارد لعنت نفرستد و برای سرنگونی اش نکوشد. مطمئن باشید مردان ایرانی در کنار زنان شجاع و شیردلش نخواهند گذاشت این جنایت ها و وحشی گری ها بی پاسخ بماند.


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

سلام درود به شرفت. در مورد لینک زیر اطلاع رسانی کن
http://www.goftaniha.org/2009/11...og- post_05.html
m | 11.07.09 - 2:40 am | #
Blog Widget by LinkWithin