header-photo

مجلس خبرگان نمایشی باید خجالت بکشد از شجاعت نخبه ی واقعی مردم در انتقاد از رهبری


علی خامنه ای رهبر ایران دیروز اعتراف کرد که انتقادهای فراوانی از او شده است (اینجا) ولی تا جایی که به مردم مربوط است مجلس خبرگان رهبری که کارش نظارت بر رهبری است در آخرین بیانیه اش هیچ انتقادی از رهبری نکرد و حتی او راحمایت هم کرد. برای همین است که مردم دیگر به هیچ کدام از دستگاه های این حکومت اعتماد ندارند. دیروز یک جوان از میان نخبگان (واقعی و نه انتصابی) با شهامت وظیفه ی فراموش شده ی مجلس خبرگان (که همه در سال های پختگی به سر می برند و به سبب لباس و لقب به دین اسلام نیز متصف و متصلند) را به عهده می گیرد و رو در روی رهبر از دستگاه های زیر فرمان او و خود او انتقاد می کند. اگر آقایان می خواهند بدانند چرا مردم دیگر جمهوری اسلامی نمی خواهند و جمهوری ایرانی یک دلیلش همین خیانت مجلس خبرگان است.


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد

«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس

Blog Widget by LinkWithin