header-photo

هشدار به کودتاچیان

کودتا گران متقلب و فریبکار! شما سال هاست ثروت و آبرویمان را در اختیار داشته اید و هر دو را به باد داده اید ولی با فریب و دغل مانده اید. امروز اما با کودتای کثیفتان شما خونریزان مست قدرت، روح و روان و غیرت و هستی تمام ایرانیان را به سخره گرفته اید. شما دروغگویان ذوب شده در شیادی و تقلب، امروز غاصبان دین و دنیای و وطنمان شده اید. مردم ایران دیگر خود را در مقابل غاضبان وطن می بینند. بس است. خون ریزی و سرکوب هم وطنانمان را قطع کنید و بیش از این برخی هم وطنان مزد بگیر و ناآگاهمان را بازیچه ی نقشه های شیطانی اتان نکنید. تا دیر نشده جان ناقابلتان را بردارید و ایرانمان را ترک کنید.
Blog Widget by LinkWithin