header-photo

نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها روی اسراییلی ها را سفید کردند!

یک تلفن کننده به تلویزیون بی بی سی با شکایت از سرکوب وحشیانه ی مردم در خیابان های تهران بدرستی این وحشی گری را به سرکوب صبعانه ی اسراییلی ها تشبیه می کند.

من هم صحنه ها را دیدم. کثافت های ناجوانمرد به هیچ کس رحم نمی کنند.
همه دعوت می کنند که مردم بیشتری به شهر بریزند تا جلوی این وحشی گری ها گرفته شود.
همه سراغ موسوی را می گیرند. موسوی کجاست.


1 comments:
ناشناس

گفت...

mousavi va karrube habse khanegi daran
Anonymous | 06.13.09 - 9:33 pm | #
Blog Widget by LinkWithin