header-photo

وعده های خامنه ای این بار مردم را گول نمی زند

در حادثه ی 18 تیر که رهبر ایران آن را «جنایت» نامید و با بغض و تمنا از مردم می خواست آرام باشند و حتی گفت که اگر عکس او را پاره کردند کسی به مردم کار نداشته باشند در نهایت ختم شد به دزدی یک ریش تراش توسط یک مامور! و تبرئه ی عاملان این جنایت و غلتیدن ایران به دامن استبداد. از آن زمان تا امروز نیروهای لباس شخصی دمکراسی را به ریشخند گرفته اند و زندگی را به کام مردم تلخ کرده اند.

این بار ایشان با وقاحت تمام، رای مردم و اعتماد مردم را تارج کرده و حالا می گوید که شورای نگهبان همچون دوره های قبل!! به شکایت ها رسیدگی می کند! خود شورای نگهبان دست دیگر این تقلب است آن وقت ایشان قول رسیدگی شورای نگهبان منصوب خودش را می دهد! واقعا که «ولایت مطلقه ی وقیح» حقیقتا شایسته اوست.
Blog Widget by LinkWithin