header-photo

پیام روشن میرحسین: باید به خیابان آمد و جشن گرفت تا حکومت نظامی تقلب به خیابان نیاید

ماشین تقلب و جو سازی و دروغ بعد از محروم کردن مردم از رای دادن می خواهد تلاش و امید مردم را پایمال کند. میر حسین موسوی اما پیام معنا دارش را داده است. نگذارید دروغ و تقلب در شهر حکومت نظامی راه بیاندازد. باید در خیابان ها جشن گرفت. نباید در خانه ماند. نباید اجازه ی تمرکز و فکر به  متقلبان داد. باید موج و جشن سبز را همچنان زنده نگه داشت و برای جلوگیری از بهانه جویی آن را با جشن حضرت زهرا تلفیق کرد. نباید در خانه ماند این پیام روشن میرحسین موسوی است.


1 comments:
ناشناس

گفت...

امیدوارم که این فاجعه تقلب به این حجم را بشود جلویش را گرفت. باور کرده بودم که با مشارکت زیاد می شود جلوی تقلب را گرفت، از دروغ های بزرگ احمدی نژاد باید می شد حدس زد که تقلب هم بزرگ خواهد بود
farangi | Homepage | 06.12.09 - 10:26 pm | #
Blog Widget by LinkWithin