header-photo

تشکر یک ایرانی از پلیس امارات که همچون پلیس ایران با آن ها رفتار نکرده است

یک ایرانی که امروز در تظاهرات ایرانیان در برابر سفارت ایران در امارات شرکت کرده بود با شرح جزییاتی از همکاری پلیس امارات که با و جودی که تجمع آن ها ابتدا مجوز نداشته  از همکاری و عدم آزار و اذیت پلیس امارات تشکر کرد و آن را با رفتار پلیس ایران با هم وطنان ایرانی مقایسه کرد و افسوس خورد.

از طرف دیگر آن طور که در گزارش صدای آمریکا دیده می شد یکی از کارکنان سفارت ایران از روی بام سفارت  دوربین بدست از تمام تظاهر کنندگان فیلم برداری می کرد. شاید تظاهر کنندگان هم از طبیعت این افراد پرونده ساز آگاه بودند که اکثرا با نقاب در تظاهرات ظاهر شده بودند.
Blog Widget by LinkWithin