header-photo

مملکت بی صاحب و سی سال دزدی اسلامی ایران

بعد از اینکه همه دادشان در آمده که از 300 میلیارد دلار نفتی که احمدی نژاد در سه سال فروخته چرا هیچی سر سفره مردم نیست و این پول کجا رفته حالا آقای صفار هرندی در یک مثلا دفاع عجیب گفته است ما که وقت نداریم بگوییم چگونه 300 میلیارد دلار را حیف و میل کردیم دیگران بروند  بگویند در 25 سال قبل از ما چگونه 500 تا 700 میلیارد دلار را چنین کرده اند! نتیجه گیری می شود که:

از آنجاییکه به حکم انقلابیون احمدی نژادی در 25 سال قبل از احمدی نژاد دولت ها همگی حیف و میل کننده بیت المال و غارتگر بوده اند و به حکم بقیه ی دولت ها (موسوی، هاشمی و خاتمی) دولت احمدی نژاد  نابود کننده ی ثروت ملی بوده ا ست اگر هر کدام از این ها کمی هم درست بگویند به اعتراف خودشان در تمام این 30 سال این مملکت بی صاحب بوده و پول مردم هم مورد غصب و غارت و حیف و میل کسانی قرار گرفته که به نام اسلام 30 سال بر این مملکت حکومت رانده اند. اگر هم فقط یک از این ها درست بگوید باز هم .... حالا یک نفر پیدا کند نقش رهبر کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب را در میانه این حیف و میل بیت المال.

راستی در این سی سال با 1000 میلیارد دلار ثروت مردم ایران چه کرده اید؟
Blog Widget by LinkWithin