header-photo

بالاترین و دنباله

متاسفانه حدود دو روز است که سایت پرطرفدار بالاترین حک شده است.  سه نکته کوتاه قابل توجه است:

الف: حذف و خفه کردن کاری از سر زبونی است.

ب. بالاترین بخشی از زندگی مجازی جامعه ی ایرانی شده است. حذف شدنی نیست.

پ. ظاهرا این شر باعث خیری شده که شماری از کاربران بالاترین به سایت خوب دنبـالـه بروند و اتفاقا با خوش رویی  و مهمان نوازی دنباله ای ها مواجه شده اند و جامعه ای متحدتر و نزدیکتر و بزرگتر شکل داده اند. به قول مولانا «از قضا سرکنگبین صفرا فزود».
Blog Widget by LinkWithin