header-photo

نظر سنجی جهانی! بی بی سی

اینکه از خیر سر افاضات تنش آفرین احمدی نژاد و نوع موضع گیری های غیر خردمندانه اش بعلاوه ی بزرگ نمایی های رسانه های غربی اعتبار و احترام ایران در میان مردم کشورهای توسعه یافته و عمدتا غربی بسیار کاهش پیدا کرده ا ست یک حقیقت است. اما اینکه بی بی سی در یک نظر سنجی که در بیست و یک کشور ا نجام داده تیتر بزند  "نظر جهانیان" کاری است که نه از لحاظ علمی دفاع شدنی است و نه از نظر روزنامه نگاری حرفه ای.
Blog Widget by LinkWithin