header-photo

سوء تفاهم

همه با سوء تفاهم زندگی می کنند و اسم آن را فهم می گذارند. دلیلش را از روانشناسان نپرسید از زبان شناسان بپرسید.
Blog Widget by LinkWithin