header-photo

صفحه آرایی مرده و رنگ های سرد خبرگزاری ایسنا

ایسنا همچنان یکی از خبرگزاری های مرجع کشور است گرچه بعد از روی کار آمدن دولت نهم سعی کردند یال و دم و اشکمش را بزنند و آن را از کارآمدی بیاندازند (که تا حد زیادی موفق هم شده اند). با تمام این ها چون به هر حال همچنان تحریریه ی ایسنا را نیروهای مثبت و حرفه ای تشکیل می دهند گفتم بپرسم چرا چینش صفحه ی اصلی ایسنا بر خلاف طبیعت خبرگزاری این قدر پر زاویه و خشک و خالی  از انعطاف است؟ چرا حتی یک رنگ گرم در رنگ آرایی صفحه به کار گرفته نشده  است و آن چه دیده می شود تماما رنگ های سرد و خاکستری است؟ کاش کسانی که مسئول طراحی صفحه ی ایسنا هستند یک خانه تکانی اصلی بکنند و کمی گرما و طراوات به این صفحه ی مرده و سرد تزریق کنند.
Blog Widget by LinkWithin