header-photo

ماکیاولیسم اصولگرایانٍ بی اصول

امروز علی لاریجانی رییس مجلس استیضاح وزیر کشاورزی را از دستور خارج کرد و در خانه ی قانون بی قانونی و هرج و مرج و تبانی های پشت پرده را مبنای عمل قرار داد. واقعیت این است که تا وقتی که اقتدارطلبان به قدرت اجرایی نرسیده بودند ولی فریادهای دین خواهی و عدالت طلبی اشان گوش فلک را کر کرده بود نمی شد صداقتشان را آزمود ولی از زمانی که به قدرت اجرایی رسیده اند هر روز بیشتر از روز قبل عمل گرایی غیر ایدئولوژیک و غیر اخلاقی اشان آشکارتر می شود تا جایی که می توان به راحتی غلبه ی ماکیاولیسم را در رفتارشان رصد کرد. کاری که امروز لاریجانی کرد و داد نمایندگان اصولگرا را هم در آورد تنها نمونه ای از ده ها مورد بی اصولی کسانی است که به دروغ خود را اصولگرا می نامند و کسی مانند افروغ را هم از این نام و این ادعا و مجلسیانش گریزان کرد. هیچ کس اندازه ی خود این مدعیان نمی توانند بسیجیان بازیچه شده را سر عقل بیاورد که تنها ابزار بازی سیاسی و قدرت طلبی عده ای شده اند. باید منتظر ماند و دید همان طور که مردم امیدوار اصلاح طلب دوم خرداد از فرصت سوزی های خاتمی و دولتش سرخورده شدند چه زمانی اصول گرایان واقعی نیز از ماکیاولیسم احمدی نژادی و دار و دسته  اش سرخورده شده و راه جدیدی را جستجو کنند. 


1 comments:
احسان شریعتی

گفت...

تنها اصولی که این افراد به آن پایند هستند و برای تحققش از هیچ کاری دریغ نخواهند کرد، قسمی است که برای حفظ حکومت علی خامنه‌ای خورده‌اند و نه چیز دیگری این اصلاح‌طلبان بودند که شعار اجرای درست قانون اساسی سر دادند و اصلا هم موفق نبودند
Blog Widget by LinkWithin