header-photo

خاتمی یا میر حسین؟

آرمان امیری عزیز از برخی دوستان خواسته نظرشان را در باره ی تبعات آمدن خاتمی و یا میرحسین با توجه به مصاحبه ی اخیر میرحسین بگویند.

من روش خاتمی را عامل عمده ای برای بدبختی های امروز می دانم.  آمدن او گرچه احساسات بیشتری را بر می انگیزد ولی گمان نمی کنم نتایج بسیار قابل توجهی بر آن مترتب باشد. چه اطمینانی هست که بعد از یک دوره ی دیگر جامعه و مردم و اعتماد و سرمایه آن ها تحویل بدتر از اینان ندهد؟


خوبی حضور موسوی برهم زدن آرایش های کنونی است. هم چرخه اصلاح طلبی از دوگانه ی مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی خارج می شود و هم  اصولگرایی از انحصار موتلفه و کوتوله های رایحه دار خارج می شود. در آن صورت کسانی که گرایش واقعی دینی دارند بدون ترس از بازیچه ی بازی سیاسی شدن می توانند راحت تر تصمیم بگیرند. از سوی دیگر به نظرم پایداری موسوی بر عقایدش و سابقه ی مثبتش او را از دشمنی ها و کارشکنی های راستی ها دور نگه می دارد و ضمنا در سایه ی آرامش بودن او در دولت نیروهای جامعه مدنی نیز می توانند با آسودگی بیشتری به گسترش زیرساخت های دمکراتیک اقدام کنند. در آن صورت نقش مشورتی و پشتیبانی خاتمی و بنیاد باران نیز ارزش فراوانی خواهد داشت. 
Blog Widget by LinkWithin