header-photo

روز مادر، یک بیت قدیمی و تاملی از جنس دیگر

شرحی لازم نیست، بیت خودش گویاست. اولین باری که شنیدمش برای همیشه در خاطرم ماند و وقتی که نزدیکی های روز مادر می شود و همه جا پر از قربان و صدقه می شود بیشتر به یادم می آورد خیر ها و خارهای بودن را. ء

چون هستی من زهستی اوست ......... هم دارم و هم ندارمش دوست

اصل بیت: چون هستی من زهستی اوست ....... تا هستم و هست دارمش دوست
Blog Widget by LinkWithin