header-photo

جمهوری شیر تو شیر اسلامی: مجلس امام زمانی تصویب می کند ولی دولت امام زمانی اجرا نمی کند

علی عسگری نماینده مجلس هفتم اعلام کرده است :
«نتيجه عملكرد ضعيف هيات رييسه مجلس اين شده است كه الان مجلس قانون تصويب می كند ولی احمدی نژاد اين قانون را اجرا نمی كند و به آن چيزی كه دلخواه خودش است عمل مي كند.»

از آنجاییکه احکام نمایندگی مجلس هفتم را امام زمان امضاء کرده است و دولت نهم نیز یک اتوبان برای آمدن امام زمان درست کرده است و عریضه اش را در ابتدای دولت به چاه جمکران انداخته و وظیفه اش را آماده کردن جهان (و نه فقط ایران) برای ظهور امام زمان می داند و خطابه اش در سازمان ملل را با آرزوی ظهور او شروع کرده است از صحبت بالا چند نتیجه محتمل است:

1. حداقل ادعای یکی از این امام زمانی ها قلابی است و برای سیاه کردن ملت است.

2. یک نفر امضای امام زمان را جعل کرده بوده است. جاعل باید به سزای اعمال غیراصولگرایانه اش برسد.

3. جناح های مختلف سیاسی ایران از بس که هفت خطند توانسته اند امام زمان را دور بزنند و هر دوتایشان امام زمان را لابی کرده اند و توانسته اند حمایت او را جلب کنند.

4. امام زمان اصلا به قانون احترام نمی گذارد و یک طورایی با خودش نیز درگیر است.

5. قائلان به پویایی فقه شیعه می گویند: چون مجلس هفتم در یک زمان خاصی شکل گرفت و دولت نهم در زمان دیگری، هر دو قوای جمهوری اسلامی تحت حمایت کامل امام زمان قرار دارند. چرا؟ چون ایشان امام زمان هستند حق دارند هر زمان از هر کسی که دلشان می خواهد حمایت کنند.

6. بعضی سست ایمانان نیز می خواهند از این طریق در معصومیت امام زمان تردید کنند و می گویند که امام زمان در باره ی یکی از آن ها اشتباه کرده است. این نظریه به دلیل کفر آمیز بودن کلا رد شده است.

7. برخی آگاهان که از ترس جان جرات نمی کنند اسمشان را بگویند می گویند که این ها هر دو دروغ می گویند به دو دلیل خیلی مهم: الف: امام زمان کلا مهر می زند و امضا نمی کند. ب. امام زمان اصولا با اسب می آید و از بزرگراه ظهور نمی کند.

8. برخی نیروهای اصولگراتر هم اعلام کرده اند که این ها هر دویشان خالی بندی می فرمایند. امام زمان به هیچ دسته ای تعلق ندارد و شخصیت مستقلی دارد. بنا بر نظر این دسته امام زمان فقط با نمایندگان مستقل وفاق دارد. قرار است بر این اساس فراکسیون امام زمانی های مستقل در مجلس هشتم تشکیل شود.

9. برخی منابع غیر رسمی نیز اعلام کرده اند که یکی از این امام زمانی ها در جلسه ای خصوصی با ناراحتی و پشیمانی اعلام کرده است: یکی به من گفت: «محموت من هاله ی تو رو دیدم.» یکی گفت: «محموت تو عین خود پیامبری.» یک هم گفت: «محموت تو معجزه ی هزاره ی سومی.» اقا گناه من چیه؟ من امام زمانی نیستم. من اشتباهی ام. من فقط جوگیر شده بودم!

10. دست آخر اینکه در این بین خبرگزاری های توطئه افکن دشمن بیکار ننشسته و با شیطنت گفته اند: مگر شما نمی گویید که رهبر انقلاب نایب راستین امام زمان است؟ خب بروید از ایشان بپرسید که کدامیک دروغ می گوید و قلابی است. این خبرگزاری ها وقتی با سکوت مسئولان جمهوری امام زمانی مواجه شدند به شیطنتشان افزودند و گفتند: نکند خود ایشان هم بعله؟
Blog Widget by LinkWithin