header-photo

آخ چه خوشگلی!

من خودم قربونت بشم ناز من؛
گور بابای همشون با من!ء


4 comments:
human being

گفت...

وای این دیگه چیه؟... با این کلمات لمپنی هم می شد فلسفه نوشت و ما نمی دانستیم. عرفان چه کرده ای... باز هم خودت را قبول نداری ها:0
همشون با من.0
البته این خوب است. این فروتنی را می گویم اما اگر با دانستگی باشد. باشی همیشه...0

human being

گفت...

What a clown, so real!

حرف حساب

گفت...

لطف داری انسان جان. ببین روی ظرفیت من زیادی حساب نکن. خیالاتی می شم یک وقت. قربانت

human being

گفت...

ببین عرفان جان نگران من نباش. من به دنبال یه چیز دیگه
ای هستم در این دنیای مجازی. دنبال اونی که خیلی ها هستند نیستم. نه دنبال کسی هستم. نه دنبال خودم. نه دنبال حقیقت. نه دنبال خدا و... همه اینها را پیدا کرده ام. حالا اگه گفتی اون چیه؟ تو باهوشی می فهمی. بعدا هم شاید گفتم.0
اما با شکل وشمایل همه ی آدم ها اینو ور و اونور می پلکم.0

خوب این اول خیلی ها را می ترسونه. مشکوک می کنه ، آویزوون می کنه... اما اول هر دانستنی این هست دیگه.....
چه اشکالی داره؟
تا حالااینها را به کسی نگفته بودم چون کسی هم اینها را که تو گفته بودی نگفته بود ای آب زلال...0

همه چیز هم با خیال شروع می شود. یه سری به ستوده بزن...0
Blog Widget by LinkWithin