header-photo

احمدی نژاد رفتنی است

1. با آمدن تیم احمدی نژاد هم محافظه کاران فهمیدند مملکت را به دست عده ای شعارزده بسپارند چه تبعاتی دارد و هم اصلاح طلبان فهمیدند که امثال ناطق نوری رقبایی هستند که قاعده ی بازی را رعایت می کنند و نه امثال احمدی نژادی.

2. زمان جنگ که هماهنگی بین جناح ها اهمیت حیاتی داشت وقتی میرحسین موسوی خواست خود را بی نیاز از پول بازار نشان دهد چرخ جنگ خوابید و او هم مجبور شد دوباره با آنان از سر آشتی در آید. اینکه کی احمدی نژاد بقهمد نمی تواند با همگان درگیر شود دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.

3. البته امکان دارد که احمدی نژاد بخواهد تا پایان سرناسازگاری انقلابی! بگذارد و آنوقت هیچ سرنوشتی جز شکست و پایین آمدن زودهنگام از اریکه ی قدرت ندارد.

4. از لحاظ قانونی مجلس است که می تواند عدم کفایت رییس جمهور را اعلام و او را از مقامش عزل کند ولی تنها کسی که می تواند احمدی نژاد را با کمترین هزینه و احتمال کمترین چالش و تنش کنار بگذارد آیت آلله خامنه ایست.
Blog Widget by LinkWithin