header-photo

افشاگری بازتاب از تحریم همه جانبه ی ایران

بازتاب به بهانه ی خوشحالی از ضعف قطعنامه ی 1773 ناخواسته (وشاید هم خواسته) افشا کرده است که چگونه به قدرت رسیدن نظامیان و گره زدن سرنوشت کشور با ماجراجویی های آنها کشور را به پرتگاه سقوطی دیگر برده است. خود بخوانید و قضاوت کنید.
Blog Widget by LinkWithin