header-photo

داستان چوپان مونتاژگر!

گمانم تیم دولت که با پررویی تمام فیلم ملاقات با آیت آلله جوادی آملی (فیلم هاله ی نور) را انکار کرد و احساس کرد که دروغگویی استخوان ندارد که در گلو گیر کند حالا ادعا می کند که فیلم رحیم مشایی مونتاژ شده است. حتي اگر هم این مورد درست باشد با توجه به انکار فیلم هاله ی نور باور ادعاهایی از این دست بسیار سخت است.
Blog Widget by LinkWithin