header-photo

بیاییم کمی جدی نگیریم

همه چیز از فیلتر نگاه فرد نگاه کننده می گذرد. هیچ چیزی قطعی نیست. اینقدر خودمان را جدی نگیریم. سیاست و تمام مخلفاتش، زندگی و تمام دروغ و راستش شبهی است از فهم من و تو از دنیا. وقتی از خواب بیدارت می کنند می بینی همه هیچ شده است. منتظر باش تا از خواب دنیا بیدارت کنند.
Blog Widget by LinkWithin