header-photo

اعدام صدام و زخم بدبوی عراق

دلم برای صدام نمی سوزد ولی از اینکه سرنوشتش را آمریکایی ها اینگونه رقم زدند ناراحتم. از تمام اتفاقات عراق بوی گند معامله و سیاست کثیف و دست های پلید و مصالحه بر سر همه چیز و قتل و دروغ و خیانت و ریا می آید. به نظرم زخم عراق تمام بدن دنیا را مسموم کرده است.
Blog Widget by LinkWithin