header-photo

جنبش سبز، جنبش شادی و زندگی: طنین سرود ای ایران و سرود یار دبستانی در موزه بریتانیا اول فروردین 1389

ایران هویت و شناسنامه ی تازه ای پیدا کرده است. ایرانیان با سر افراشته ایرانی بودن و آئین هایشان را به جشن می نشینند و به جهانیان معرفی می کنند. روز اول فروردین بریتیش میوزیوم (موزه بریتانیا) شاهد جمع بزرگ ایرانیانی بود که با سربلندی نوروز را شادمانانه جشن می گرفتند و با انگشت های پیروزی بر افراخته و نماد های سبز، ایرانی دگرگون شده را به بازدید کنندگان خارجی نشان دادند. عکس ها و ویدئوی زیر شکوه حضور ایرانیان بخصوص هم خوانی حماسی و جانانه ی سرود ای ایران و علامت های پیروزی بر افراشته ی مردم را نشان می دهد. جنبش سبز با شادمانی در اولین روز فروردین ماه نشان می دهد که با شادی پیوندی عمیق دارد و راه سبز امید را می خواهد شادمانانه زندگی کند.
در جامه ی شاهان هخامنشی

در جامه ی پادشاه هخامنشی

دستبند سبز دختر ایرانی در موزه (همچون او بسیار بودند)ء

این خانم اهل کالیفرنیا بود، ایرانی نبود ولی با آهنگ های ایرانی می رقصید


همان خانم با لباسی متفاوت

رقصنده ای از کالیفرنیا

جمع ایرانیان در زیر سقف شیشه ای موزه ی بریتانیا

با الهام از فرش ایرانی روی سرامیک ها نقاشی کشیده بودند. جالب اینجا ست که با وجودی که معمولا باید رنگ قرمز بیشتر باشد رنگ سبز بسیار بیشتر به چشم می خورد

نمایشگاهی بود از عکس های عکاسان ایرانی و ایرانیان با نوشتن این یاداشت های کوچک احساسشان را نسبت به عکس ها بیان می کردند. اکثر نوشته هم البته در تبریک عید و ستودن ایرانی بودن  بود. 

سفره ی هفت سین
 ویدئوی زیر هم مربوط است به خواندن سرود ای ایران در حالی که مردم همه دو انگشت پیروزی را بالا گرفته و در هوا تکان می دهند. همین حالت هنگام خواندن سرود یار دبستانی هم بود که متاسفانه ویدئوی آن خراب شده. هنگام بالا بردن دست ها دستبندهای سبز بهتر دیده می شود.
Blog Widget by LinkWithin