header-photo

نقش سرود/ همه به پیش ... با یک صدا: جاویــدان ایــران عزیز ما / دانش آموزان با سرود به جنبش سبز بپیوندند


سرودی که یک جمع با هم می خوانند نقش بزرگی در همبستگی، دلیری دادن، هیجان آفرینی و خبررسانی عمومی دارد. نقش سرود در ایجاد هماهنگی مثلا در هنگام کشیدن تور ماهیگیری بزرگ از دریا، یا تمرین دویدن نظامی ها، یا در حال پیمودن راه های طولانی و خسته کننده، و یا هیجان آفرینی توسط هواداران تیم ها در ورزشگاه ها نمونه های شناخته شده اند.

تاکنون نیز در جنبش سبز سرودهای «یار دبستانی»، «ای ایران» و نغمه ی بلند «محمود خائن آواره گردی خاک وطن را ویرانه کردی ...» نقش مهمی در ایجاد هماهنگی و دادن روحیه و اعلام اعتراض با صدای بلند داشته است. روز 13 آبان برای اولین بار دانشجویان دانشگاه تهران سرود «قسم به اسم آزادی» را با صدای بلند خواندند (فیلم زیر) که بی شک باعث همصدا و هم هدف شدن جمع خواننده و حتی شنوندگان می شود. خوب است که کوشندگان سبز نقش سرود را خیلی جدی بگیرند تا بتوانند با خواندن سرود در تجمعات ضمن ایجاد شور و هیجان و دلیری بتوانند صدای اعتراض خود را با صدای بلند به دیگران برسانند. از دیگر خوبی های سرود خوانی عادت دادن مردممان به اعتراض کردن با صدای بلند است. فیلم دوم مربوط به موج سبز و سرود سبز است که انتخابات خوانده شده بود (برای یاد آوری تلاش های سبزمان در دوران پیش از کودتا)

پیش نهاد می کنم دانش آموزان عزیز در زنگ تفریح با خواندن سرود «یار دبستانی» و «ای ایران» صدای اعتراضشان را هر چه بلندتر به گوش کودتاچیان برسانند و باعث ایجاد همبستگی بیشتر جنبش سبز شوند.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس

Blog Widget by LinkWithin