header-photo

همراهی با ایران سبز بهترین راه برقراری صلح و امنیت در جهان است


1. غرب و دیگر کشورهای جهان اول و دوم  پس از انتخابات پر تقلب ایران در تردید به سر می برد که آیا با دولت نامشروع و غیر قانونی احمدی نژاد همکاری کنند یا خیر. مردم ایران می دانند که دولت ها به خاطر قراردادها و پروتکل های بین المللی می باید برخی ملاحظات را در نظر بگیرند اما هر گاه دولت ها بدون توجه به خواست اکثریت آزادی خواه و با فرهنگ ایران انتخاب کند تا پیش از سرنگونی دولت کودتا با کودتاچیان بیش از حداقل ها مراوده داشته باشد و خواست های سبز مردم را نادیده بگیرد آن گاه آشکارا به آرمان آزادی خواهی و حقوق بشر پشت پا زده اند و ایرانیان در هر جای دنیا آن ها را به مواخذه خواهند گرفت.

2. چنانچه این کشورها به دنبال التیام یافتن زخم های بعد از 11 سپتامبر هستند ایران سبز به عنوان مرکز تمدنی باستانی و توانایی هایی علمی و فرهنگی و نیز ذخیره ی بزرگ نیروی انسانی و مهمتر از همه تجربه ی صد ساله ی دمکراسی خواهی افزون بر تجربه های گرانبهایی که از قبل حکومت نالایق مذهبی بر ایران بدست آورده بهترین همراه غرب و دیگر کشورهای آزادی خواه در ساختن دنیایی بر اساس صلح و مدارا، بدور از تعصبات مذهبی و نژادی قومی و نیز احترام به عزت بشر است. ایران و ایرانی ِ سبز جز با تنگ نظری، استبداد، ترور و ظلم در سطح بین المللی و شکنجه، تجاوز، دروغ، فریبکاری، عوام فریبی و عدم احترام به آزادی و حقوق اساسی افراد در داخل با کسی و چیزی سر ستیز ندارد. ایران سبز دنیایی سبز و پر دوستی برای تمام جهانیان می خواهد.
Blog Widget by LinkWithin