header-photo

سید حسن خمینی باید موضع گیری کند؛ روز شناخت دوست و دشمن است

امروز روزی است که مردم دوست و دشمن خود را می شناسد. و تقلب و دروغ  آن قدر آشکار است که کسی حق ندارد در برابر آن ساکت باشد.  اگر سید حسن خمینی و دیگر افراد بیت  صداقتی در همراهی اشان با مردم دارند حق ندارند خود را در خانه های سکوت پنهان کنند. مردم آن ها را برای تزیین نمی خواهند. فارغ از اینکه مردم در باره ی خود انقلاب و رهبر آن چه نظری داشته باشند اگر اینان تعهدی به نام خمینی دارند بدانند که سکوت آن ها از نظر مردم یعنی همراهی آن ها با متقلبان و دزدان. امروز روزی است که هر کس مردم را تنها بگذارد مردم حتما آن ها را دوست خود نخواهد شناخت.


1 comments:
ناشناس

گفت...

اگر چه تا حدودي با شما موافقم ولي به نظرم مي رسد كه اگر اين حرف حساب ها اگر تاثير مثبتي هم در روند مطلوب داشته باشد حساب شده تر است و به نظرم ايشان در موقعيت كنوني نبايد خود را در معرض سوختن قرار دهند بلكه به موقع بايد اظهار نظ ركنند مثل دفعه گذشته كه به طور سنجيده نسبت به نظامي گري سياسي هشدار دادند.
Anonymous | 07.26.09 - 8:15 am | #
Blog Widget by LinkWithin