header-photo

آقای خامنه ای با صدور فرمان آتش، از این بعد هر آسیبی به جان و مال مردم وارد شود شما مستقیما مسئولید

آقای خامنه ای! سخنرانی تهدید آمیز امروز شما و صدور جواز به ذوب شدگان در ولایت مطلقه ی فقیه از رسانه ی سراسری برای مقابله با معترضان جای شکی برای ایرانیان و جهان در باره نقش شما در اتفاقات اخیر و بخصوص اتفاقات آینده باقی نگذاشته است. اما بگذارید نعل وارونه  اتان را درست بگذاریم. داستان این است:

آقای خامنه ای! به سبب سرکوب، ضرب و شتم و دستگیری های فراوان در این چند روز و عدم صدور مجوز قانونی برای تظاهرات از یک سو و ایجاد خفقان خبری و بن بست ارتباطی توسط دولت مورد حمایت شما از سوی دیگر، رهبران معترضان از امکانات رسانه ای و ارتباطی برخوردار نیستند و نمی توانند سیل مردم معترض را کنترل کنند. اما شما می توانید از راه های آشکار (رسانه ی ملی) و غیر آشکار (خودتان می دانید که!) به سرعت هاله ی نور به ذوب شدگانتان امر و اشاره و فتوا برسانید و با خلق لحظات عاطفی صحرای کربلایی به آسانی آن ها را تشجیع به عمل های تند و احساساتی و افراطی کنید.

بنابراین آقای خامنه ای! به دلیل دسترسی سازمانی و رسانه ای شما به نیروهای تحت امرتان و نیز تهدید های شما و چراغ سبزتان به اعمال خشونت در مقام فرماندهی کل قوا و نیز رهبری مذهبی گروهای شدیدا فرمانبرتان (مقلدان و ذوب شدگان در ولایت که منتظر حکم جهادند) شما قانونا و شرعا و مستقیما مسئول هر نوع خشونت و وارد شدن خسارات مالی و جانی به مردم  ایران (از هر دو طرف) شناخته می شوید.
Blog Widget by LinkWithin